Λίγα λόγια για την Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας

Η Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (ΕΚΑΤΟ) Φλώρινας ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (ΠΟΜΕΚ) και μέλος του Εθνικού Μητρώου Ενώσεων Καταναλωτών. Σκοπός του σωματείου είναι η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και η κατοχύρωση των εξής θεμελιωδών δικαιωμάτων του καταναλωτή :

-του δικαιώματος αποτελεσματικής προστασίας της υγείας και της ασφάλειας τους.

-του δικαιώματος αποτελεσματικής προστασίας των οικονομικών τους συμφερόντων.

-του δικαιώματος πληροφόρησης και επιμόρφωσης τους σε καταναλωτικά θέματα.

-του δικαιώματος αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών τους.

-του δικαιώματος εκπροσώπησης δικαστικής και εξώδικης ως και συμμετοχής κατά την λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.

-του δικαιώματος για την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος και γενικότερα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

-του δικαιώματος για την προστασία και την πληροφόρηση καταναλωτών ατόμων με προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά, προσαρμογής και ατόμων τρίτης ηλικίας μέσω και της συνεργασίας με τους αντίστοιχους φορείς-ομάδες προστασίας ατόμων που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα.

Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών επιδιώκεται από το σωματείο:

- με δημόσιες διαλέξεις σεμινάρια και συζητήσεις

- με διοργανώσεις πνευματικών, καλλιτεχνικών και πολιτισμικών εκδηλώσεων

-με ανακοινώσεις στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη δημοσίευση ερευνών, δημοσκοπήσεων ή μελετών, με την δημιουργία <<τράπεζας πληροφοριών>>, τη λειτουργία κεντρικών πληροφοριών-συμβουλίων-καταγγελιών, οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και γενικά με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο ανάπτυξης μηχανισμών προστασίας και συλλογικής άμυνας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

-με την έκδοση εντύπων, εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, ταινιών ή άλλης μορφής οπτικοακουστικού υλικού που θα αναφέρεται στα καταναλωτικά θέματα (με περιεχόμενο, συγκριτικές δοκιμές , έρευνες τιμών, συμβουλές διατροφής, νομικά θέματα, πληροφορίες για νέες τεχνολογίες και νέα προϊόντα, κατάλογο δικαιωμάτων του καταναλωτή, θέματα γενικού ενδιαφέροντος, συμβουλές για θέματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ασφάλειαν κ.α.)

-με την σύσταση επιτροπών ή ομάδων εργασίας για επιμέρους τομείς και τη δημιουργία ερευνητικών και επιστημονικά κέντρων

-με τη συνεργασία με άλλες καταναλωτικά οργανώσεις, πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), αρμόδιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, συνδικαλιστικές οργανώσεις και γενικά με κάθε φορέα που έχει τους ίδιους ή όμοιους με την ένωση στόχους

-με παραστάσεις σε δικαστικές ή διοικητικές αρχές, υποβολή εγγράφων, αναφορών και υπομνημάτων, προώθηση σε κάθε αρμόδια αρχή ή επιτροπή των αιτημάτων, προτάσεων και παραπόνων ή διαμαρτυριών των καταναλωτών καθώς και άσκηση συλλογικών αγώνων

-με την ανάπτυξη της έρευνας και την μελέτη των προβλημάτων που αφορούν την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος και πιο γενικά των παραγόντων που συνθέτουν την <<ποιότητα ζωής

-με την διεξαγωγή συγκριτικών και ποιοτικών ελέγχων προϊόντων και υπηρεσιών .

 

Η ΕΚΑΤΟ αποτελεί έναν εθελοντικό οργανισμό ο οποίος δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων βασίζονται στην εθελοντική προσφορά και συμμετοχή νέων ατόμων. Όλοι οι νέοι αυτοί, έχουν συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση και Erasmus + σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ. Η εμπειρία τους αυτή αποτέλεσε ουσιαστικά και το βασικό κίνητρο για περαιτέρω ενασχόληση και συμμετοχή στα τοπικά και όχι μόνο δρώμενα.