Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης 2, Ιούλιος - Αύγουστος 2021

Ιούλιος 2021

 

Τον Ιούλιο, πραγματοποιήθηκαν διάφορες (Τηλε)συναντήσεις με συνεργαζόμενους φορείς όπως σχολεία, Πανεπιστήμια και οργανισμούς κοινωνικής δράσης. Στόχος των συναντήσεων ήταν να γνωριστούμε μεταξύ μας και να παρακολουθήσουν μια εισαγωγική μας ενημέρωση για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προγράμματα και τις ευκαιρίες που παρέχονται στους νέους, καθώς και να μάθουν για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη δομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 


Αύγουστος 2021

 

Κατά το διάστημα Ιούλιο - Αύγουστο 2021, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας των μελών της συντονιστικής ομάδας με τον coach του Σχεδίου. Επίσης, έγινε ο σχεδιασμός και η οργάνωση τόσο για τις δια ζώσης όσο και για τις εικονικές δραστηριότητες για την επόμενη σχολική - ακαδημαϊκή χρονιά. Τέλος, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις για τη μεγιστοποίηση της δημοσιοποίησης του παρόντος Σχεδίου, με τους συνεργαζόμενους φορείς.