Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας πιστοποιημένος φορέας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001:2015

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των ωφελούμενων νέων,  τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν την λειτουργία του, σύμφωνα με τις αρχές που υπογραμμίζονται στα πλαίσια του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015. Για τον λόγο αυτό, ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ως προς το πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας, καθώς και τη διαρκή βελτίωση τόσο αυτού του ίδιου του συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών και των παρερχόμενων  υπηρεσιών. Στα πλαίσια της άνωθι καταγεγραμμένης και εφαρμοζόμενης πολιτικής ο ΟΕΝΕΦ παρακολουθεί και ιχνηλατεί  τις ανάγκες των ωφελούμενων  καθώς και τις εξελίξεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες, άρτιες, επικαιροποιημένες και καινοτομικές υπηρεσίες, που να εξασφαλίζουν την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των ωφελούμενων νέων της τοπικής κοινωνίας.

 

Για την εταιρεία η έννοια της ποιότητας εμπερικλείει τα κάτωθι:

Το Δ.Σ είναι υπεύθυνο για τη διαρκή και ομαλή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας είναι εξουσιοδοτημένος όσον αφορά τις διαδικασίες συντονισμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και συντήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε να είναι σύμφωνο προς τα επιλεγμένα πρότυπα και προδιαγραφές. Τέλος ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας έχει την τελική ευθύνη για αποδοχή ή απόρριψη των παρερχόμενων υπηρεσιών, ανάλογα με την εμφάνιση ή εξάλειψη συστηματικών αστοχιών ποιότητας.

 

Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν:

Τη βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των Ωφελούμενων, τη συμπίεση του ποσοστού παραπόνων  σε παρερχόμενες υπηρεσίες, την αύξηση του εύρους των παραγόμενων υπηρεσιών και την ενεργή παρουσία σε κάθε δράση που θα προάγει:

 - τη δραστηριοποίηση όλων των νέων (και όχι μόνο), ώστε μέσα από τον διάλογο, τον προβληματισμό και την ανταλλαγή ιδεών, να αναζητηθούν οι προτάσεις και οι λύσεις για τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη κοινωνία, έχοντας πάντα ως απώτερο στόχο την πραγματική αναβάθμιση των θεσμών.

- την λήψη αποφάσεων κατευθείαν από τη βάση του (δηλαδή τα ίδια του τα μέλη) και παράλληλα οι αποφάσεις αυτές να λαμβάνονται άμεσα, συνδυάζοντας την αρχαία έννοια και μορφή της Δημοκρατίας, με τις απαιτήσεις της εποχής. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η συμμετοχική δράση νέων πολιτών, που νιώθουν την ανάγκη προσφοράς στην κοινωνία, μέσω της συμμετοχής τους σε πολιτισμικά γεγονότα, κοινωνικές πρωτοβουλίες αλλά και μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής και έκφρασης ιδεών και σκέψεων.

- τη στενή συνεργασία με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στόχος της επαφής αυτής με τους φορείς του εξωτερικού είναι η «γνωριμία» με νέους θεσμούς στο πλαίσιο πάντα των κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντολογικών ζητημάτων.

 

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας οι οποίοι παρακολουθούνται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και σε τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στα πλαίσια των Ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η πορεία των δεικτών απεικονίζει το βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Το Δ.Σ δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.

Η παρούσα πολιτική ποιότητας ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλόλητά της.