Ο ΟΕΝΕΦ στην Εθνική Ομάδα Διαλόγου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Διάλογος της Ε.Ε. με τους Νέους (EU Youth Dialogue)"

 

Ο Όμιλος Ενεργών Φλώρινας ως μια ενεργή, μη κυβερνητική οργάνωση που στοχεύει και απευθύνεται στη νεολαία, συμμετέχει ως φορέας διάχυσης και μέλος στην Εθνική Ομάδα Διαλόγου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Διάλογος της Ε.Ε. με τους Νέους (EU Youth Dialogue)”, σχετικά με την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της Νεολαίας "Η στρατηγική της Ε.Ε. για τη νεολαία 2017-2027", με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την καταγραφή των ενδιαφερόντων και των ζητημάτων που απασχολούν τις νέες και τους νέους της χώρας μας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της νεολαίας.

 

Ο διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία αποτελεί τη μετεξέλιξη της διαδικασίας του διαρθρωμένου διαλόγου που θεσπίστηκε με το ψήφισμα σχετικά με ένα ανανεωμένο πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018) και εξελίχθηκε περαιτέρω κατά τα επόμενα έτη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης.

 

Ο διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία ακολουθεί κύκλους εργασιών διάρκειας 18 μηνών με μία θεματική προτεραιότητα ανά κύκλο, που συνδέεται στενά με τις προτεραιότητες της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία και τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη νεολαία, κατά περίπτωση.

Κάθε κύκλος πρέπει να αξιοποιεί τα διδάγματα του προηγούμενου. Η συνεχής παρακολούθηση είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση των ποιοτικών αποτελεσμάτων και του αντικτύπου γενικότερα του συνόλου της διαδικασίας. Οι διαδικασίες για τη μέτρηση του ποιοτικού και/ή ποσοτικού αντικτύπου, θα διεξάγονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο κατάλληλο επίπεδο.

Τα βασικά θέματα και οι στόχοι του Διαλόγου καθορίζονται από τους Υπουργούς Νεολαίας της ΕΕ, ενώ οι Εθνικές Ομάδες Διαλόγου (Ε.Ο.Δ.) υποστηρίζουν το διάλογο για τη νεολαία σε κάθε εθνικό επίπεδο, οργανώνουν εθνικές διαβουλεύσεις και δραστηριότητες, προκειμένου να εμπλέξουν ενεργά τους νέους στη διαδικασία αυτή. 

 

Από την 1η Ιουλίου 2020, ο ΟΕΝΕΦ συμμετέχει στον 8ο κύκλο διαβούλευσης, με κεντρική Ευρωπαϊκή προτεραιότητα “ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”, στον οποίο έχουμε τις παρακάτω τρεις προεδρίες χωρών μελών στην Ε.Ε.: Γερμανία, Πορτογαλία και Σλοβενία.

 

Στόχοι του Διαλόγου της ΕΕ για τη Νεολαία:

- Ο διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων και να ακολουθεί τις κατευθυντήριες αρχές της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία.

 

Οι ειδικοί στόχοι του διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία είναι οι εξής:

α) Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο της Ευρώπης σύμφωνα με το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ·

β) Προώθηση της ίσης συμμετοχής μεταξύ των νέων γυναικών και ανδρών·

γ) Δυνατότητα να ακουστούν διάφορες φωνές ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι νέοι θα μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικής·

δ) Συμβολή στη δημιουργία θετικών αλλαγών στην πολιτική για τη νεολαία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

ε) Ενίσχυση των ικανοτήτων των νέων για την απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη και του αισθήματος του ανήκειν στην κοινωνία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Ο Διάλογος της ΕΕ με τους Νέους (EU Youth Dialogue) είναι μια ευρωπαϊκή συμμετοχική διαδικασία που επιτρέπει στους νέους να συζητούν θέματα της νεανικής ατζέντας μαζί με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και έτσι να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της νεολαίας. Μέσα από αυτόν τον διάλογο, εφαρμόζονται σταδιακά οι στόχοι της νέας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νεολαία 2019-2027, The New EU Youth Strategy 2019-2027, η οποία αποφασίστηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

 

Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική της ΕΕ αναφέρεται σε τρεις γενικούς τομείς δράσης:

- Ενεργοποίηση των νέων (ENGAGE: Fostering young people's participation in civic and democratic life)

- Διασύνδεση (CONNECT: Connecting young people across the European Union and beyond to foster voluntary engagement, learning mobility, solidarity and intercultural understanding) 

- Ενδυνάμωση (EMPOWER: Supporting youth empowerment through quality, innovation and recognition of youthwork)

 

Στόχος του διαλόγου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών, η καταγραφή των απόψεων των ίδιων των νέων, η συμμετοχή όσο περισσότερων εκπροσώπων της πολιτικής και νέων, ιδιαίτερα εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες για συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και, εν τέλει, για τη συμβολή των νέων της Ελλάδας στην υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής της Ε.Ε. για τη Νεολαία και ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα της Νεολαίας.

 

Να αναφέρουμε πως ο κύκλος που μόλις έκλεισε και ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός, ήταν ο 7ος κύκλος διαλόγου για τα θέματα νεολαίας ( 7th Cycle of EU Youth Dialogue 2019-2020) και περιλάμβανε τις χώρες Ρουμανία, Φινλανδία, Κροατία για την περίοδο: Ιανουάριο 2019 μέχρι και Ιούνιο του 2020. 

Οι τρεις θεματικές νεανικές προτεραιότητες που από κοινού έθεσαν οι παραπάνω χώρες κατά τη διάρκεια του 7ου κύκλου ήταν:

 -  Ποιοτική Εργασία για όλους (Quality employment for all)

 -  Ποιοτικό youthwork για όλους (Quality Youth Work for all)

 -  Δημιουργία ευκαιριών για τους νέους αγρότες (Creating Opportunities for Rural Youth)

Τα συμπεράσματα του 7ου κύκλου θα τα βρείτε στο παρακάτω slideshow.