Σύνοψη αποτελεσμάτων του εργαστηρίου συνδημιουργίας "Sustainathon: Crafting Sustainable Futures"

Οικοσύστημα Φορέων Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας

 

Πλαίσιο

 

Στη ΠΔΜ αναπτύσσεται ένα πολυπληθές δίκτυο φορέων και προγραμμάτων με στόχο την επιχειρηματική ενδυνάμωση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων στην περιοχή. Κίνητρο, η ανάγκη για μετάβαση της αγοράς εργασίας σε όρους του ιδιωτικού τομέα, ξεπερνώντας το προηγούμενο μοντέλο της εξάρτησης από τη δημόσια βιομηχανία ενέργειας. Την ίδια στιγμή, η γενικότερη τάση για έρευνα και ανάπτυξη λύσεων για την παραγωγή - διανομή - αποθήκευση ενέργειας, δημιουργεί τις συνθήκες για ένα ταιριαστό για την περιοχή αφήγημα.

Αξιοποιώντας τους πόρους που ως προτεραιότητα επενδύονται στην ΠΔΜ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, είναι κρίσιμο να υποστηριχθούν νέα εγχειρήματα, να ενδυναμωθούν υπάρχοντα και να εξοικειωθούν οι κάτοικοι, ιδίως όσοι βρίσκονται, σε παραγωγικές ηλικίες με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της ανάληψης πρωτοβουλιών, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δημόσιες Δομές Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας

 

Παρότι η ζήτηση για την επιχειρηματική ενδυνάμωση είναι σημαντικά μικρή, η προσφορά των εργαλείων (co-working, προγράμματα θερμοκοιτίδας, προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, ψηφιακές πλατφόρμες, κα) πολλαπλασιάζεται άνισα.

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, παρουσιάζεται μία πρώτη πρόταση οργάνωσης των ωφελούμενων οργανισμών που εμπλέκονται στην υλοποίηση μέρους του στρατηγικού σχεδιασμού της ΠΔΜ και χρηματοδοτούνται από τα σχετικά επιχειρησιακά έργα.

Σκοπός είναι η εκκίνηση διαλόγου και συντονισμού μεταξύ τόσο των διαχειριστών των χρηματοδοτικών εργαλείων, όσο και των φορέων που διεκδικούν αυτούς τους πόρους, ώστε να σταματήσει η παροχή ίδιων υπηρεσιών από διαφορετικούς φορείς και η κατασπατάληση εθνικών πόρων για παρόμοια προγράμματα και χώρους, σε μια ήδη μικρή “αγορά”.

Οικοσύστημα

 

Την ίδια στιγμή, οι χρηματοδοτούμενοι φορείς από εθνικούς, δημόσιους πόρους, εισέρχονται σε ένα οικοσύστημα φορέων κοινωνίας των πολιτών, άλλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων που καλλιεργούν εξίσου την επιχειρηματική κοινότητα, προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες και είναι μέρος του πεδίου (πχ Δήμοι της ΠΔΜ, Επιμελητήρια, Σύλλογοι Επιχειρηματιών, κα).

 

Αυτό το γεγονός, εντείνει τον “ανταγωνισμό” μεταξύ των φορέων επιχειρηματικής υποστήριξης, αλλά και την υπερπροσφορά παρόμοιων υπηρεσιών και χώρων.

● πώς θα μπορούσε να γίνει πιο αποδοτική η επιχειρηματική ενδυνάμωση ώστε να επιτευχθεί και ο πρωταρχικός στόχος- δλδ η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, η επέκταση και ενδυνάμωση υφιστάμενων και ο εκσυγχρονισμός των δεξιοτήτων του τοπικού πληθυσμού;

● πώς θα μπορούσαν να ενώνονται οι δυνάμεις - πόροι και ταλέντο - όλων των παικτών, ώστε να γίνεται τελικά έξυπνη επένδυση στις απαραίτητες συνθήκες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας;

● πώς θα μπορούσε να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των φορέων ώστε να γίνει επέκταση και εμπλουτισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών - πχ προσέλκυση και επένδυση σε νέες επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται στην περιοχή - ;

● πώς μπορεί να υπάρξει καλύτερη λογοδοσία και έλεγχος των αποτελεσμάτων των εθνικών πόρων που

καταλήγουν σε ενδιάμεσους φορείς (δημόσιους φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες, χώρους και πλατφόρμες για την επιχειρηματική ενδυνάμωση) αντί σε απευθείας χρηματοδότηση ωφελούμενων επιχειρηματιών, δλδ στο πεδίο;

Μπορείτε να βρείτε τη σύνοψη των αποτελεσμάτων του "Sustainathon: Crafting Sustainable Futures" σε μορφή flipbook στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://online.fliphtml5.com/ybmct/ewsb/

 

#OENEF #ImpactHubAthens #IHAruralinnovation #RuralInnovation #RuralIncubators