Εμείς στη θέση Ευρωβουλευτών

Το παρόν Σχέδιο Αλληλεγγύης "Εμείς στη θέση Ευρωβουλευτών", δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες/ουσες να κατανοήσουν τις περίπλοκες νομικές διαδικασίες της νομοθετικής διαδικασίας με απλοποιημένο και κατανοητό τρόπο.

 

Η παροχή ευκαιριών στη νεολαία της περιοχής της Φλώρινας και της Δυτικής Μακεδονίας ευρύτερα, αποτελεί προτεραιότητα που προάγει τη νεανική αλληλεγγύη. Η παροχή εκπαιδευτικών εργαστηρίων και δραστηριοτήτων για νέους/ες είναι ένα μέσο βοήθειας ορισμένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενώ παράλληλα προωθεί τη συνεργασία.

 

Αυτό το σχέδιο σκοπεύει να προσφέρει ένα φόρουμ για τους συμμετέχοντες/ουσες για να συζητήσουν το θέμα της διεύρυνσης του γνωστικού τους πεδίου σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή θεσμική δομή. Βασική προτεραιότητα είναι να εμφυσήσουμε την ιδέα ότι

υπεύθυνος ευρωπαίος πολίτης είναι αυτός που ενημερώνεται, ασκεί, συμμετέχει και ερευνά θέματα, πολιτικές και λειτουργίες που είναι σημαντικά για αυτόν, ανεξάρτητα από το εάν σχετίζονται ή όχι με αντικείμενο μελέτης. Θα αναμένεται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που προάγουν την αλληλεγγύη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Το Σχέδιο στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής των νέων και των οργανώσεων σε υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης. Στοχεύει επίσης στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και στην ενίσχυση των κοινοτήτων.


Η ομάδα-στόχος του Σχεδίου αποτελείται από συμμετέχοντες/ουσες ηλικίας 17 έως 30 ετών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και ζουν στη Φλώρινα. Οι δικαιούχοι θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τις ατομικές και κοινωνικές τους δεξιότητες ως αποτέλεσμα αυτού του Σχεδίου.

Η προσομοίωση είναι ένα κρίσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση και την κοινωνική πρόνοια για την προώθηση δεξιοτήτων που αποκτώνται εκτός του πλαισίου της επίσημης μάθησης.

 

Κατά την υλοποίηση του έργου, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη και να μάθουν νέες δεξιότητες. Θα είναι σε θέση να βελτιώσουν τις δεξιότητες αυτοέκφρασης και επικοινωνίας τους, καθώς επίσης τις κοινωνικές τους δεξιότητες και την ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης, πρωτοβουλίας και αυτοπεποίθησης. Αυτό θα χρησιμεύσει ως καταλύτης για την καλύτερη κατανόηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος από την πλευρά τους, καθώς και την πρακτική εφαρμογή των γνώσεών τους στην καθημερινή τους ζωή.

 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο αντιμετώπισης διαφορετικών μαθησιακών καταστάσεων και τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης. Θα μπορούν επίσης να μάθουν πώς να εργάζονται σε ομάδες και να διαχειρίζονται τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά και σοφά. Αυτό θα τονώσει την αυτοεκτίμησή τους και μπορεί να είναι το πρώτο στάδιο στην απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα τους οδηγήσει αργότερα, φυσικά πιο ομαλά, στην αγορά εργασίας. Θα είναι σε θέση να εντοπίσουν και να αναδείξουν νέα στοιχεία στην τοπική κοινωνία, καθώς και να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες και νέες ικανότητες μάθησης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της συνείδησης ενός ενεργού και υπεύθυνου πολίτη.

 

Η καθημερινή αλληλεπίδραση με τους νέους/ες του κύκλου τους ή αυτούς που σπουδάζουν στην πόλη τους μπορεί να τους μετατρέψει σε πολλαπλασιαστές.

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.